free web maker

ویزای موقت کار در انگیس برای ورزشکاران و هنرمندان تیر۵

مرکز ویزا

ویزای کار موقت -تیر 5*هنرمندان و ورزشکاران

این نوع ویزا برای افرادی است که می خواهند برای مدت محدودی تحت حمایت یک سازمان در انگلستان کار کنند.به عبارتی برای هنرمندان، ورزشکاران یا کسانی که با هنرهای خلاق (مانند رقص، خوانندگی، بازیگری) ومربیان و ورزشکارانی که در بالاترین سطح دررشته ورزشی خود هستند و توسط سازمان ورزشی مربوطه بریتانیا تایید شده اند، قابل اعمال استاگر کسب و کار شما در انگلستان انجام می شود باید با کسب و کار سازمان حمایت کننده که با شما موافقتنامه حمایت مالی داشته باشد مرتبط باشداولین روزی که می توانید برای ویزای تیر ۵ درخواست کنید، ۳ ماه قبل از شروع کار در انگلستان است. این تاریخ در قرارداد حمایتی خود با سازمان حمایت کننده که شما را به کار در انگلیس دعوت می کند، ذکر می شودحداکثر ۱۲ ماه می توانید در انگلستان با ویزای تیر ۵ برای هنرمندان و ورزشکاران کار کنید. اگر دوره دیگری در توافقنامه حمایتی شما وجود داشته باشد و به تاریخ اتمام آن ۲۸ روز اضافه شود باز هم از ۱۲ ماه کمتر باشد، مدت اقامت تان همان در نظر گرفته می شود. یعنی زمان مشخص شده در قرارداد شما به اضافه ۲۸ روز و یا ۱۲ ماه، هر کدام کوتاه تر باشد زمان اقامت تان را تعیین میکندبا ویزای تیر 5*هنرمندان و ورزشکاران

می توانید تحصیل کنید *برای بعضی از دوره ها ممکن است گواهی مدارک تصویب تدریسی علمی نیاز باشد

می توانید برای کارفرمای خود که در قرارداد حمایتی شما مشخص شده است کار کنید

در همان بخش، می توانید در یک کار دوم در همان سطح به عنوان کار اصلی خود و تا ۲۰ ساعت در هفته کار کنید

حداکثر تا ۲۰ ساعت در هفته می توانید کار کنید که در لیست کارهای کم اهمیت شغلی است

به عنوان یک ورزشکار برای تیم ملی یا به عنوان یک ناشر ورزشی در رده ورزشی می توانید کار کنید

می توانید خانواده خود را به انگلستان ببرید

از بودجه دولتی نمی توانید بهره مند شوید

نمی توانید کسب و کار خود را شروع کنیدبرای درخواست ویزای تیر ۵*هنرمندان و ورزشکاران ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنیدپس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت استورزشکاران برای اخذ ویزای تیر ۵ ، باید کاری که در انگلیس انجام میدهند سطح زندگی ورزش آنها را ارتقا دهد و پس اندازی به مبلغ ۹۴۵ پوند که از ۹۰ روز قبل درخواست ویزا در حساب بانکی باشد داشته باشد تا نشان دهد مخارج زندگی اش را خودش متقبل خواهد شداگر حامی شما که برگه حمایت از او گرفته اید مورد تایید باشد و دربرگه ابراز کند که خرج شما را بر عهده می گیرد و طی اقامت شما درخواست کمک نخواهید کرد، به ۹۴۵ پوند نیاز نخواهید داشت

به منظور دریافت ویزای تیر ۵ هنرمندان، ایجاد یک سهم منحصر به فرد در بازار کارانگلیس و نیاز به شهرت بین المللی برای کار موقت در انگلستان، شماره مرجع نامه حمایت مالی، پرداخت حداقل حقوق و دستمزد توسط موسسات در انگلستان * به جز مدل ها، نوازندگان و سیرک ها * و برای اینکه نشان دهد مخارج خود در انگلیس را خودش می پردازد به مبلغ ۹۴۵ پوند که از ۹۰ روز قبل درخواست ویزا در حساب بانکی باشد نیاز دارنداگر حامی شما که برگه حمایت از او گرفته اید مورد تایید باشد و دربرگه ابراز کند که خرج شما را بر عهده می گیرد و طی اقامت شما درخواست کمک نخواهید کرد، به ۹۴۵ پوند نیاز نخواهید داشتگواهی حمایت مالی

قبل از شروع کار در انگلستان، به یک حامی مالی نیاز دارید که به شما یک گواهی حمایتی بدهد گواهی حمایتی حاوی شماره مرجع، اطلاعات مربوط به کسب و کار و اطلاعات شخصی شما است. این یک گواهی واقعی یا سند کاغذی نیست. اسپانسر شما شماره مرجع مدارک حمایتی را به شما می دهد. این سند به مدت 3 ماه پس از اینکه شما داده شد معتبر است. شما همچنین باید در مورد برخی از اطلاعات دیگر که به شما در استفاده از درخواست ویزا کمک می کند اطلاع داشته باشید. مانند حقوق دریافتیاگر میخواهید حامی خود را تغییر دهید یا آن را به یک سازمان جدید انتقال دهید، باید دوباره درخواست کنید و با تمام شرایط الزامی آن موافقت کنیدتغییر دادن حامی زمان اقامت شما را در انگلیس تغییر نمی دهد. میتوانید حداکثر زمان مجاز این ویزا اقامت داشته باشیداگر به عنوان بخشی از کار باید انگلیس را ترک کرده و دوباره برگردید، حامی شما باید یک گواهی ورود چندگانه به شما ارائه دهدحتی اگرهنرمندان با ویزای تیر ۵ به صورت موقت در انگلیس کار کنند، حتی اگر بیش از یک باراجرا داشته باشند حامیان آنها قادر به صدور یک گواهی برای هر اقامت آنها در انگلستان خواهند بود هنرمندانی که برای بیش از یک حامی مالی کار می کنند می توانند گواهی های جداگانه ای از هر حامی مالی دریافت کنند. با این حال، بین هر کارباید بیش از ۱۴ روز فاصله باشدبرای ویزای تیر ۵ برای هنرمندان و ورزشکاران قبل از اتمام ویزای خود درخواست تمدید بدهیدهنرمندان می توانند ویزای تیر ۵ خود را تا ۱۲ ماه یا ۱۴ روزبیشتر برای زمان مشخص شده در مدارک حمایتی، هر کدام کوتاه ترباشد، تمدید کنند. علاوه بر این، تحت شرایط خاص و با همان حامی مالی، همچنین می توانند زمان لازم برای تمدید اقامت خود را تا ۲۴ ماه طولانی تر کنندورزشکاران می توانند ویزای تیر ۵ خود را تا ۱۲ ماه یا ۱۴ روزبیشتر برای زمان مشخص شده در مدارک حمایتی *هر کدام کوتاه تر است * تمدید کنندمدارک لازم برای ویزای کار موقت -تیر 5*هنرمندان و ورزشکاران

گذرنامه معتبر

شواهدی که نشان دهد در طول زندگی خود در انگلستان می توانید زندگی کنید* مبلغی که باید ۹۰ روز قبل از درخواست شما و حداقل ۹۰ روز در حسابتان باقی بماند ۹۴۵ پوند است

اگر به عنوان یک ورزشکار یا مربی درخواست می دهید، گواهی نامه ای از سوی سازمان مدیریت ورزش

ترجمه تایید شده از مدارک غیر انگلیسیویزا برای اعضای خانواده ویزای تیر ۵ * هنرمندان و ورزشکاران

بستگان صاحب ویزای تیر۵ نیز ممکن است برای این ویزا درخواست کنند * اعضای خانواده

این افراد

همسر دارنده ویزای تیر ۵

کودکان زیر ۱۸ سال دارنده ویزای تیر ۵

کودکان بالای ۱۸ سال دارنده ویزای تیر ۵ * اگر در انگلستان هستندمتقاضیان این نوع ویزای تیر ۵ باید درخواست ویزای کسانی که مسئولیت شان بر عهده اوست را با درخواست ویزای خود ارائه دهد. دارنده ویزای تیر ۵ بایستی ثابت کند که در طول زندگی خود در انگلستان از وابستگانش پشتیبانی می کند. هر عضو خانواده باید صرف نظر از این که آیا او با دارنده ویزای تیر ۵ یا تنها درخواست میدهد، ۶۳۰  پوند اندوخته داشته باشد،. علاوه بر ۹۴۵  پوندکه باید در صاحب ویزا موجود باشد. باید ۹۰ روز قبل ۹۴۵ پوند در حساب بانکی تک تک اعضا یا دارنده ویزای تیر 5 باشد و برای حداقل ۹۰ روزدر حساب بماندبرای درخواست ویزای خانوادگی تیر ۵ *هنرمندان و ورزشکاران ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنید

پس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت است

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا