make a website for free

ویزای توریستی یا تجاری آمریکا

B-1 / B-2

ویزای توریستی یا تجاری آمریکا * B-1 / B-2

ویزای بازدید کننده تجاری آمریکا B1

یک ویزای غیر مهاجرتی برای مقاصد تجاری، از جمله جلسات یا کنفرانس های حرفه ای برای مدت شش ماه به طور موقت برای ورود به ایالات متحده است. در صورت اجازه اصل متقابل، مامور کنسولگری می تواند ویزا را صادر کند


ویزا توریستی،درمانی آمریکا B2

گردشگران می توانند با یک ویزای غیر مهاجرتی و بازدید کننده شش ماهه برای ملاقات دوستان خود به ایالات متحده سفر کنند


درخواست هر یک از اعضای خانواده به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و برای هر عضو خانواده یک ویزای فردی ارائه می شود. برای مصاحبه و اثر انگشت باید به کنسولگری مراجعه کنید


به طور کلی متقاضیان با این ویزا مجاز به کار یا تحصیل نیستند

مدارک لازم، جهت اخذ ویزای آمریکا

مدارک لازم برای ویزای توریستی آمریکا

مدارک شخصی

ترجمه شناسنامه و کارت ملی همراه با اصل مدارک

اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار همراه با پاسپورت های قبلی

دو عدد عکس 5*5 با زمینه سفید

تاییدیه فرم دی اس 160

برگه درخواست ویزا *خطاب به کنسولگری و بیان تامین تمام هزینه هانکته مهم: مدارک مورد نیاز برای همه نوع ویزا در بالا ذکر شده است. مدارک اضافی مورد نیاز نسبت به وضعیت خود را در زیر ببینیدمدارک اضافی مورد نیاز برای مالک ، شرکای شرکت

فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده

کپی سند ثبت شرکت

کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت

یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت

فتوکپی آخرین فیش مالیاتی

جزئیات خدمات بیمه

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیمدارک اضافی برای کارمندان شرکت

فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده

برگه درخواست ویزا *خطاب به کنسولگری و بیان تامین تمام هزینه ها

کپی سند ثبت شرکت

کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت

یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت

فتوکپی آخرین فیش مالیاتی

جزئیات خدمات بیمه

حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیمدارک اضافی برای کارمندان دولتی

مجوز کار *مهر و موم شده و گرفته شده از موسسه

کپی کارت شناسایی کاری

مجوز کار

حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شودبازنشستگان

کپی کارت بازنشستگی در صورت داشتن

بیانیه بانکی: 3 ماهه اخیرو دریافت شده از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی را نشان دهد همراه با تصویر امضاء مسئول بانک

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

مدارک اضافی برای دانشجویان

برگه دانشجویی

رضایت نامه: اصل اسناد محضری اگر سن زیر 18 سال باشدحامی مالی دانشجو

بازنشسته باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود

کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند با سابقه بیمه باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیصاحب شرکت باشد

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند شرکت باشد

برگه کار

مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده باشدمدارک مورد نیاز دعوت کننده

دعوت نامه * توسط فرد دعوت شده، آدرس فردی که دعوت کرده ا، پرینت ایمیل دعوتنامه امضا شده

اگر شهروند ایالات متحده باشد، پاسپورت، فتوکپی هویتی افتوکپی مجوز اقامت

یک کپی از حقوق و دستمزد 3 ماهه شخص در صورتی که هزینه های مسافرت توسط فردی که دعوت می کند متقبل شودمدارک مورد نیاز خانم خانه دار

سند ازدواج

مدارک حمایت کننده مالیحمایت کننده مالی بازنشسته باشد

کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر * حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیحمایت کننده مالی کارمند با سابقه بیمه باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیحمایت کننده مالی صاحب شرکت باشد
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود

کپی سند ثبت شرکت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیحمایت کننده مالی کارمند شرکت باشد

برگه کار

مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشدمدارک لازم برای ویزای تجاری صاحبان شرکت

مدارک شخصی

کپی اصل و ترجمه شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی

دو عدد عکس 5*5 با زمینه سفید

سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانوادهمدارک مورد درخواست از شرکتی که دعوت می کند

دعوت نامه *برگه شرکت کانادایی همراه با فتوکپی پاسپورت کانادای دعوت کننده ، اطلاعات شرکت و هدف سفر کاری

دعوت نامه نمایشگاه * بلیط یا کارت ورود به نمایشگاهمدارک شرکت

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود

کپی سند ثبت شرکت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتیمدارک اثبات درآمد

جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیمدارک لازم برای ویزای تجاری کارکنان شرکت

مدارک شخصی

کپی اصل و ترجمه شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی

دو عدد عکس 5*5 با زمینه سفید

سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده

برگه درخواست ویزا *خطاب به کنسولگری و بیان تامین تمام هزینه هامدارک مورد درخواست از شرکتی که دعوت می کند

دعوت نامه *برگه شرکت کانادایی همراه با فتوکپی پاسپورت کانادای دعوت کننده ، اطلاعات شرکت و هدف سفر کاری

دعوت نامه نمایشگاه * بلیط یا کارت ورود به نمایشگاهمدارک شرکت

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود

کپی سند ثبت شرکت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتیمدارک اثبات درآمد

جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضینکات مهم درباره ویزای آمریکا

تصمیم گیری در مورد درخواست های ویزا تحت نظر کنسولگری ایالات متحده خواهد بود

اگر برای درخواست ویزای خود از طریق مرکز ویزا درخواست می کنید، قرار ملاقات شما 1 روز پس از دریافت مدارک شما صورت می گیرد

کنسولگری آمریكا با توجه به تراکم كاری، ممکن است تاریخ های دیرتر تعیین كند. بنابراین، توصیه می کنیم که ویزای خود را 1 ماه قبل از سفر درخواست کنید

طبق فرآیند درخواست ویزا، اثر انگشت دیجیتال از متقاضی گرفته می شود و مصاحبه می شود

افراد بالای 14 سال باید شخصا به کنسولگری برود. مأمور ویزا هنگامی که برای مصاحبه و اثر انگشت دیجیتالی می روید، به شما کمک می کند

در صورت نیاز، کنسولگری می تواند متقاضی را برای مصاحبه جدید دعوت کند و مدارک اضافی را درخواست کند

پس از اتمام ویزا، پس از گذشت 3 روز کاری، گذرنامه خود را به نزدیکترین دفترپست ارسال کنید

تمام مراحل ویزای آمریكا را می توانید درسایت ما ببینید

در مورد سوالات در مورد ویزا می توانید با نمایندگان مرکز ویزا با تلفن و ایمیل تماس بگیرید

تایید درخواست ویزای آمریکا شما به این معنی نیست که می توانید وارد ایالات متحده شوید. مقامات در مرز گمرک ایالات متحده دارای اختیارات لازم برای ورود به ایالات متحده هستند و تصمیم می گیرند چه مدت در ایالات متحده بمانید

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا