free site design templates

مدارک مورد نیاز ویزای کانادا

برخی مدارک ثابت وجود دارد که هنگام درخواست ویزای کانادا باید آماده باشد. چه کارمند دولتی، کارمند شرکت ،چه مالک شرکت یا یک بازنشسته باشید، ابتدا باید مدارک زیر را آماده و ارسال کنید

مدارک مورد نیاز برای ویزای کانادا

لیست مدارک مشترک برای ویزای کانادا
فرم درخواست ویزای کانادا: به طور کامل پر شود، تاریخ و امضاء فراموش نشود. پس از پر کردن و قبل از پرینت گرفتن باید "Validate" کنید، چون در این مرحله برای شما کد مخصوص ایجاد می کند
فرم اطلاعات خانواده ویزای کانادا: نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس، شغل و وضعیت تاهل اعضای خانواده باید به طور کامل وارد شوند. در فرم اطلاعات خانواده، مکان های مشخص شده باید امضا شوند.
اصل گذرنامه : تاریخ اعتبار گذرنامه شما باید حداقل 6 ماه پس از تاریخی که قصد بازگشت دارید، باشد. حتما بررسی کنید که 2 صفحه خالی در روادید وجود دارد. از آنجایی که ویزای کانادا برای مدت اعتبارگذرنامه شما صادر می شود، گذرنامهبا اعتبار طولانی تر به شما امکان می دهد که یک ویزای طولانی مدت دریافت کنید
کپی از تمام گذرنامه های قدیمی و جدید: کپی از تمام صفحات پاسپورت های قدیمی و جدیدی که مهر ویزا داشته اند
کپی کارت شناسایی
دو عدد عکس: پس زمینه سفید در ابعاد 35 × 45 میلی متر
رزرو هتل و پرواز: رزرو هتل و پرواز باید اضافه شود. در هنگام رزروهتل اگر هتل هایی که تا آخرین روز از کارت اعتباری شما برداشت نمی کنند را انتخاب کنید میتوانید هتل خود را بعدا تغییر دهید
کارت شناسایی با شناسه کارت : با تمام اطلاعات پدر،مادر، فرزند ،همسر

هزینه های ویزای کانادا

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا

مدارک مورد نیاز برای ویزای کانادا - صاحبان شرکت / شریک شرکت
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، و همراه با مهر و امضا باشد

کپی سند ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
صورت حساب بانکی: 3 ماهه اخیر
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - گواهی نامه رانندگی


مدارک مورد نیاز کارمندان دولتی برای ویزای کانادا

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، و همراه با مهر و امضا باشد
حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
زمان تعیین شده شروع کار در اداره بیمه: گواهی با مهر و امضای اداره بیمه
اسناد به روز شرکت : کپی سند ثبت شرکت - یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت - کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت - فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - گواهی نامه رانندگی

مدارک مورد نیاز بازنشستگان برای ویزای کانادا

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، و همراه با مهر و امضا باشد
کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی: 3 ماهه اخیرو دریافت شده از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی را نشان دهد همراه با تصویر امضاء مسئول بانک
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - گواهی نامه رانندگی
صورت حساب بانکی شخصی: 3 ماه اخیر و حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مورد نیاز کارمند شرکت برای ویزای کانادا

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، و همراه با مهر و امضا باشد
برگه کار: مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی : 3 ماه اخیر و حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مورد نیاز خانم خانه دار برای ویزای کانادا

گذرنامه: با حداقل 6 ماه اعتبار بعد از اتمام مسافرت
کپی کارت شناسایی
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
سند ازدواج
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - کپی گواهی نامه رانندگی
حمایت کننده مالی : اطلاعات مالی و کاری فردی که هزینه ها را تقبل می کند

مدارک مورد نیاز ویزای دانشجویی کانادا

برگه دانشجویی
رضایت نامه: اصل اسناد محضری که مادر و پدر هر دو امضا کنند
حمایت کننده مالی: اطلاعات مالی و کاری فردی که هزینه ها را تقبل می کند

حمایت کننده مالی خانم خانه دار و یا دانشجو باشد

صاحبان شرکت / شریک شرکت
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 3 ماه اخیر و حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - کپی گواهی نامه رانندگی

حمایت کننده مالی کارمند با سابقه بیمه باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 3 ماه اخیر و حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - کپی گواهی نامه رانندگی

حمایت کننده مالی کارمند شرکت باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
برگه کار: مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 3 ماه اخیر و حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - کپی گواهی نامه رانندگی

حمایت کننده مالی بازنشسته باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 3 ماه اخیر با حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
درآمد اضافه: اجاره نامه و سند ملک اجاره داده شده - کپی گواهی نامه رانندگی


برای کسانی که به جای ویزای توریستی برای گرفتن ویزای تجاری اقدام میکنند، علاوه برمدارک فوق مدارک زیرنیاز است


اگر صاحب شرکت یا از شرکا هستند، در برگه با سربرگ شرکت کانادایی یک کپی از گذرنامه و کارت شناسایی فردی که دعوت نامه ارسال می کند تهیه کنند

:افرادی که میخواهند با ویزای تجاری ب کانادا سفر کنند حتما باید دعوت نامه داشته باشند
دعوت نامه باید توسط یک فرد یا سازمان درکانادا که شما را به کانادا دعوت می کند آماده شود
دعوت نامه باید شامل تمام اطلاعات شخصی که قرار است با ویزای تجاری به کانادا برود، موقعیت خود در شرکت، وضعیت شهروندی او، تمام اطلاعات مربوط به سفر خود (مانند علت و مدت زمان) و حامی مالی او باشد
دعوت نامه باید بر روی سربرگ، امضا شده و مهر شده باشد
دعوت نامه باید همراه با کپی مدارکی باشد که وضعیت شهروندی شخص دعوت کننده را نشان دهد
اگردر یک رویداد مانند نمایشگاه یا نمایشگاه شرکت خواهد کرد، دعوت نامه ، بلیط ورودی، کارت ورود و یا مدارک دیگر برای شرکت در آن نیاز است

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا