how to make a site for free

مدارک لازم برای ویزای آمریکا

مرکز ویزا

مدارک مشترک برای ویزای آمریکا

پرینت تاییدیه فرم دی اس 160

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار همراه با پاسپورت های قبلی

ترجمه شناسنامه و کارت ملی همراه با اصل مدارک

دو عدد عکس 5*5 با زمینه سفید

رزرواسیون بلیط

آدرس و شماره تماس محلی که طی سفر درانجا اقامت خواهید داشت*** نکته مهم: از 1 نوامبر 2016، عکس هایی که با عینک گرفته شده، پذیرفته نمی شوند

هزینه های روادید آمریکا

مدارک لازم برای ویزای توریستی آمریکا

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی آمریکا بسته به وضعیت شغلی و موقعیت فرد متفاوت استمدارک برای کارمندان شرکت

فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده

برگه درخواست ویزا *خطاب به کنسولگری و بیان تامین تمام هزینه ها

کپی سند ثبت شرکت

کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت

یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت

فتوکپی آخرین فیش مالیاتی

جزئیات خدمات بیمه

حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیمدارک مورد نیاز برای مالک ، شرکای شرکت

فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده

کپی سند ثبت شرکت

کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت

یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت

فتوکپی آخرین فیش مالیاتی

جزئیات خدمات بیمه

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیمدارک برای کارمندان دولتی

مجوز کار *مهر و موم شده و گرفته شده از موسسه

کپی کارت شناسایی کاری

مجوز کار

حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شودبازنشستگان

کپی کارت بازنشستگی در صورت داشتن

بیانیه بانکی: 3 ماهه اخیرو دریافت شده از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی را نشان دهد همراه با تصویر امضاء مسئول بانک

گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

مدارک برای دانشجویان

برگه دانشجویی

رضایت نامه: اصل اسناد محضری اگر سن زیر 18 سال باشد

موافقت نامه * اگر کوچکتر از 18 سال باشد

حامی مالیحامی مالی دانشجو

بازنشسته باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود

کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند با سابقه بیمه باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیصاحب شرکت باشد

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند شرکت باشد

برگه کار

مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده باشدمدارک مورد نیاز خانم خانه دار

سند ازدواج

مدارک حمایت کننده مالیمدارک مورد نیاز برای کسانی که به سن قانونی نرسیده اند

موافقت نامه: اگر كودك به تنهایی یا با والدین سفر می كنند، رضایت از طرف والدین قانونی لازم است

اگر والدین طلاق گرفته باشند، تصمیم دادگاه در مورد سرپرستی

گواهی تحصیلی دانش آموزی از مدرسه

مدارک حامی مالی

کپی ویزای والدین: فتوکپی ویزای ایالات متحده آمریکا والدین مورد نیاز استمدارک لازم برای ویزای تجاری آمریکا

اکثر مدارک درخواست شده از متقاضیان ویزای تجاری ایالات متحده همان مدارک ویزای توریستی آمریکا است

در سربرگ شرکت، فردی که شرکت و دعوت نامه را ارسال کرده است، هدف سفر تجاری، فردی که دعوت نامه را ارسال کرده است، همراه با گذرنامه و فتوکپی هویتی باید مشخص شوددعوت نامه *برگه شرکت کانادایی همراه با فتوکپی پاسپورت کانادای دعوت کننده ، اطلاعات شرکت و هدف سفر کاری

دعوت نامه نمایشگاه * بلیط یا کارت ورود به نمایشگاه

کپی سند ثبت شرکت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی

جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

تماس با مرکز ویزا

مدارک لازم برای ویزای دانشجویی آمریکا

برگه پذیرش از دانشگاه یا موسسه آموزشی، دوت نامه ، فاکتور هزینه ها و فرم آی 20

فرم آی 539

فیش پرداختی

مدرک و ریز نمرات

برگه نشان دهنده مهارت زبان هم چون تافل، ایلتس و جی-ار-ای

اطلاعات کاری و مالی حامی مالیحامی مالی دانشجو

بازنشسته باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود

کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند با سابقه بیمه باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیصاحب شرکت باشد

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند شرکت باشد

برگه کار

مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده باشدبا توجه به نوع ویزای دانشجویی ممکن است مدارک اضافی از شما درخواست شود. همچنین می توانید با متخصصین ویزا برای تمام اطلاعاتی که برای مصاحبه ویزای دانشجویی ایالات متحده و برای درخواست ویزا نیاز دارید تماس بگیرید

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا