online website builder

DS 160 فرم

دی اس صد و شست ویزای آمریکا

فرم‌ ۱۶۰ برای کسانی که خواستار ویزای آمریکا هستند در سایت رسمی کنسولگری آمریکا بصورت آنلاین موجود می‌باشد
فرم دی اس صد و شصت باید با دقت پر شود
فرمی که در وب سایت رسمی اداره عملیات مربوط به خارجی ها باید پر شود
https://ceac.state.gov/ceac/
فقط به زبان انگلیسی می‌باشد و ورژن فارسی آن در انتهای این صفحه موجود است
فرم دی اس صد و شصت در درخواست ویزا برای غیر مهاجرین گنجانده شده است
با هر دلیل و سببی که میخواهید به آمریکا سفر کنید مجبور به تکمیل فرم دی اس صد و شصت هستید
اگر بصورت دانشجو ویا بصورت اراسموس ویا ویزای کار موقت اقدام به اخذ ویزای آمریکا کنید علاوه بر فرم مذکور فرم های آنلاین دیگری نیز باید تکمیل کنید

در طول مراحل اخذ ویزا از درخواست کننده اثر انگشت دیجیتال گرفته میشود و همچنین با وی ملاقات و مصاحبه حضوری انجام میشود. اطلاعاتی که در فرم دی اس صد و شصت پر می‌کنید از اهمیت بسیاری در مصاحبه حضوری برخودار است. اطلاعاتی که در فرم مذکور پر می‌کنید نباید با اطلاعاتی که در مصاحبه بیان می‌کنید مغایرت داشته باشد.فرم دی اس صد و شصت حداکثر باید در بازه ۳ روزه کاری تکمیل شده و مراجعه آنلاین در وبسایت مربوطه انجام گرفته باشد
برای فرم ویزای الکترونیکی دی اس صد و شصت
یک تصویر با توجه به استانداردهایی که کنسولگری آمریکا عنوان کرده مورد نیاز است که باید آنرا بار گزاری کنید‌. تصویر شما باید بروز و در بازه ی زمانی شش ماه گرفته شده باشد. اگر تصویری قدیمی یا نامنطبق باشد عملیات مربوط به ویزا کند پیش رفته و زمانبر خواهد بود. متخصصان مرکز ویزا برای اینکه به این چنین مشکلاتی بر نخورید در تمامی مراحل اخذ ویزا در کنار شما بوده و در گرفتن هرچه راحتتر و آسان ویزای مورد نظرتان کمک می‌کند
برای ویزاهای غیر مهاجرین آمریکا تکمیل فرم الکترونیکی دی اس صد و شصت الزامی است. در همان لحظه که اطلاعات خودرا در فرم الکترونیکی دی اس صد و شصت بصورت آنلاین پر کرده و تایید را می‌زنید عملیات شما به کنسولگری انتقال داده می‌شود. تکمیل فرم دی اس صد و شصت بصورت دقیق و صحیح از اهمیت بسیاری برخوردار است. ویزایی که کنسولگری آمریکا برای شما خواهد داد رابطه مستقیمی با صحیح بودن اطلاعاتی که شما می‌دهید ممکن خواهد بود. برای اینکه بتوانید مصاحبه ویزای کنسولی خود را عملی کنید، باید از صفحه تایید فرم دی اس صد و شصت خود پرنیت گرفته و چاپ کنید

فرم دی اس صد و شصت

نام - لاتین

نام خانوادگی - لاتین

وضعیت تاھل

جنسیت

تاریخ تولد میلادی - روز – ماه – سال

محل تولد – شھر – استان

شماره شناسایی ملی

آدرس محل زندگی - خیابان اجباری

شھر

استان

کدپستی

آیا آدرس کد پستی ھمان آدرس منزل است ؟ - اگر خیر آدرس کد پستی – شھر – استان

شماره تلفن منزل

شماره موبایل

کدپستی محل کار

شماره تلفن محل کار

آدرس ایمیل شخصی

شماره پاسپورت

شھری کھ گذرنامھ صادر شده

کشوری کھ گذرنامھ صادر شده

تاریخ صدور میلادی - روز – ماه – سال

تاریخ انقضاء میلادی - روز – ماه – سال

آیا تا بھ حال پاسپورتی گم کرده اید یا از شما دزدیده شده است ؟

ھدف شما از سفر بھ آمریکا

چھ تاریخی می خواھید در آمریکا باشید -دقیقا نھ حدودا - روز – ماه – سال

چھ مدت می خواھید اقامت داشتھ باشید - دقیقا نھ حدودا - روز – ماه _ سال

آدرس محل اقامت در آمریکا - خیابان – شھر – ایالت – زیپ کد

ھزینھ سفر را چھ کسی پرداخت میکند ؟ - نام و نام خانوادگی و نسبتشان با شما و شماره تماس ایشان


آیا کسی دیگری در این سفر - آمریکا ھمراه شماست


نام و نام خانوادگی کسی کھ با شما سفر میکند


چھ نسبتی با ایشان دارید


آیا تا کنون در آمریکا بوده اید ؟


از چھ تاریخی تا چھ تاریخی ؟ - روز – ماه – سال


چھ مدت اقامت داشتھ اید ؟


آیا تا بھ حال روادید آمریکا براتون صادر شده ؟


تاریخ آخرین روادید صادر شده ؟ - روز – ماه – سال


شماره آخرین روادید صادر شده


روادید صادر شده شما چھ نوع روادیدی بوده ؟ - توریستی – کاری و.....


آیا از ھمان کشور دوباره اقدام میکنید


آیا انگشت نگاری شده اید ؟


آیا تا بھ حال روادید آمریکا شما مرفوض شده است ؟- در چھ تاریخی و در کدام کشور توضیح دھید


آیا کسی درخواست روادید مھاجرتی برای شما کرده ؟


نام و فامیلی شخصی کھ در آمریکا شمارو دعوت کرده ؟


چھ نسبتی با ایشان دارید ؟


آدرس دقیق ایشان را بنویسید - خیابان – شھر – ایالت – زیپ کد


شماره تلفن ایشان


آدرس پست الکترونیکی ایشان


نام و فامیلی پدرتان ؟ - لاتین


تاریخ تولد - روز – ماه – سال


آیا پدر شما در ایالات متحده آمریکا ھستند ؟


نام و فامیلی مادرتان ؟ - لاتین


تاریخ تولد مادر - روز – ماه – سال


آیا مادر شما در ایالات متحده امریکا ھستند ؟


آیا اقوام درجھ یک در آمریکا دارید - نام و نام خانوادگی و نسبتشان با شما


چھ نوع روادیدی دارند - نام و نام خانوادگی و نسبتشان با شما


آیا اقوام دیگری غیر از اقوام درجھ در آمریکا دارید ؟ - نام و نام خانوادگی و نسبتشان با شما


چھ نوع روادیدی دارند - نام و نام خانوادگی و نسبتشان با شما


آیا اقوام دیگری غیر از اقوام درجھ در آمریکا دارید ؟


نام و فامیلی ھمسرتان - لاتین


تاریخ تولد ھمسر - بھ میلادی


محل تولد ھمسر - شھر – استان


تاریخ ازدواج و تاریخ طلاق - برای افراد مطلقھ

کشاورزی ⃝ بازیگری ⃝ بیزینس ⃝ ارتباطات ⃝ غذایی ⃝ کامپیوتر⃝ آموزش و پرورش ⃝ مھندسی ⃝
و یا ........
در حال حاضر چھ شغلی دارید ؟ انتخاب کنید یا بنویسید .


نام شرکت یا محل کار


شماره تلفن محل کار


آدرس محل کار - خیابان – شھر – استان


میزان درآمد ماھیانھ شما ؟ - بھ ریال


توضیح در مورد سمت شما در شغل


نام شرکت یا محل کار قبلی


آدرس محل شغل قبلی - خیابان – شھر – استان


تلفن محل شغل قبلی


نام و نام خانوادگی کارفرما


از چھ تاریخی تا چھ تاریخی در آنجا کار میکردید ؟ - روز – ماه – سال


شغل قبلی شما چی بوده ؟ - کمتر از 5 سال


نام دانشگاه یا دبیرستان


آدرس دانشگاه یا دبیرستان


میزان تحصیلات و رشتھ تحصیلی شما


تاریخ ورود و خروج از دانشگاه یا دبیرستان میلادی - روز – ماه – سال


بھ چند زبان خارجی تسلط دارید نام ببرید .


در 5 سال گذشتھ بھ کدام کشورھا سفر کرده اید


آیا بھ موسسھ خیریھ کمک کرده اید - نام موسسھ


آیا بھ سربازی رفتھ اید ؟


واحد خدمت - ارتش – سپاه


رتبھ / موقعیت


تخصص نظامی


تاریخ شروع واتمام سربازی - روز – ماه – سال

** لطفا فرم تکمیل شده با ضمیمه عکس خود، همسر و فرزندان به ایمیل ما ارسال شود

info@MarkazeViza.com

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا